Política Xeral de Privacidade

POLÍTICA XERAL DE PRIVACIDADE

De conformidade co Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 abril de 2016, esta Política de Privacidade ten por obxecto dar a coñecer o modo en que AGS obtén, trata e protexe os datos de carácter persoal das persoas que acceden ou fan uso dos seus servizos.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

ATLANTIC GALICIAN SPIRITS, S.L.U.

CIF B-72.060.635

Enderezo Postal: Rúa Fernán Caballero, 7 – 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

Teléfono: 917283880

Enderezo electrónico: rgpd@nordesgin.com

FINALIDADES DO TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS

ATLANTIC GALICIAN SPIRITS, S.L.U., en adiante AGS, trata os datos persoais obtidos para a prestación de servizos e venda dos produtos ofrecidos a través do seu sitio web, xestionar a relación comercial e de contactos, seguimento e contabilización de vendas para determinar o consumo e a súa procedencia, realización de enquisas de satisfacción, realización de perfís vinculados a preferencias e intereses e/ou análises de actividade no sitio web, sen que iso supoña a adopción de decisións automatizadas que xeren efectos para as persoas, promocións e/ou concursos e envío, a través de medios físicos e/ou electrónicos, de comunicacións divulgativas de produtos e servizos vencellados a AGS.

Respecto de cada un dos servizos ofrecidos a persoa usuaria atopará neste portal de privacidade unha política informativa específica relativa ao tratamento dos datos persoais que se lle solicitan para a execución do servizo de que se trate.

PROCEDENCIA DOS DATOS

Os datos persoais obtidos proceden directamente da información ofrecida polas persoas.

 EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS FACILITADOS

As persoas usuarias dos servizos de AGS garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados.

 CONSERVACIÓN

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres sexan necesarios para atender ás finalidades para as que, en cada caso, fosen obtidos co obxecto de manter a relación ou vínculo da persoa interesada con AGS e non solicite a súa supresión ou oposición ao tratamento ou tratamentos, sendo así mesmo conservados conforme aos prazos legais de cumprimento de obrigacións legais esixibles.

 LEXITIMACIÓN. TÍTULO LEGAL QUE HABILITA PARA O USO DOS DATOS

A lexitimación para o tratamento dos datos por parte de AGS efectuarase nos termos establecidos polo Regulamento Xeral Europeo de Protección de Datos, sendo informada a persoa titular destes do título ou títulos de licitude que en cada prestación de servizo sexan aplicables.

DESTINATARIOS

Durante o tratamento dos datos persoais AGS non realizará ningunha cesión destes salvo en cumprimento dunha obrigación legal ou previa autorización da persoa á que se solicitará no caso en que sexa necesario.

A prestación dos distintos servizos pode requirir a utilización de comunicacións a empresas de servizos informáticos que actúan en calidade de encargados de tratamento de AGS, sometidas a condicións de confidencialidade e seguranza no tratamento dos datos, podendo estar localizadas fóra da Unión Europea ao amparo do acordo Estados Unidos-Unión Europea Privacy Shield ou Escudo de Privacidade. Información dispoñible en: https://www.privacyshield.gov. 

DEREITOS

AGS facilita ás persoas interesadas o exercicio dos seguintes dereitos vencellados ao tratamento dos seus datos persoais:

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.
  • Dereito a oporse ao tratamento.
  • Dereito á portabilidade dos datos.
  • Dereito a retirar o consentimento prestado.

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se AGS trata datos persoais que lle concirnan, podendo acceder as persoas interesadas aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Así mesmo, en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, AGS deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Se outorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, a persoa interesada ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Para iso poderá enviar un correo electrónico ao enderezo electrónico rgpd@nordesgin.com.

No caso de que sinta non satisfeitos so seus dereitos no que concirne á protección dos seus datos persoais pode presentar unha reclamación ante a Axencia de Protección de Datos competente a través do seu sitio web www.agpd.es.

A continuación pódese consultar cada unha das políticas de protección de información en cada unha das seguintes seccións: POLÍTICA INFORMATIVA. DEREITOS DE PRIVACIDADE