Política informativa. Dereitos de privacidade

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS RELATIVA AO EXERCICIO DE DEREITOS VINCULADOS Á PRIVACIDADE
Responsable Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?
GRUPO OSBORNE S.A.U.

CIF A-11535564

Enderezo Postal: Rúa Fernán Caballero, 7 – 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

Teléfono: 917283880

Correo electrónico para atención de solicitudes en materia de datos persoais: rgpd@nordesgin.com.

Finalidade Para que tratamos os seus datos?

GRUPO OSBORNE S.A. trata os datos facilitados para atender as solicitudes das persoas no exercicio dos dereitos que establece o Regulamento Xeral Europeo de Protección de Datos.

Lexitimación Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos datos é o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento, establecido no artigo 6.1.c) del Regulamento Xeral Europeo de Protección de Datos.

Destinatarios A quen comunicamos os seus datos?

Ø  Os datos persoais non serán obxecto de cesión salvo ás empresas que conforman Grupo OSBORNE , así como en caso de ser necesario para o cumprimento de obrigacións legalmente establecidas ou dar soporte aos servizos vinculados a este tratamento e as súas finalidades.

Ø  No caso de que a prestación de servizos requira compartir datos con fornecedores de servizos dentro e fóra da Unión Europa que dan soporte á xestión deste este tratamento, garántese a súa adhesión ao acordo Estados Unidos-Unión Europea Privacy Shield ou Escudo de Privacidade ou ao cumprimento das garantías adecuadas de confidencialidade e seguranza no tratamento dos datos.

Especificamente, a prestación dos servizos vinculados a este tratamento provéese do uso da plataforma informática para a xestión de clientes Salesforce dotada de normas corporativas vinculantes (Binding Corporate Rules) que permiten exportar datos persoais a entidades do grupo Salesforce localizadas fóra do Espazo Económico Europeo, e que foron aprobadas pola autoridade de protección de datos de Francia, Holanda e de Baviera en Alemaña. Ademais a plataforma Salesforce obtivo a adhesión de Salesforce ao sistema estadounidense de escudo de privacidade (privacy shield) e asináronse entre AGS e Salesforce unhas condicións contractuais tipo sobre a base aprobada pola Comisión Europea (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=ES).

Conservación Durante canto tempo conservamos os seus datos persoais?

Ø  Mantemos os datos durante un ano seguinte á finalización do proceso de exercicio de dereitos e, no seu caso, unha vez sexa firme a resolución que recaese polas autoridades de control.

Dereitos Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Ø  Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se AGS está a tratar datos persoais que lle concirnan

Ø As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

Ø En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Ø En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. En tal caso, AGS deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Ø As persoas interesadas poderán solicitar a portabilidade dos datos para obter os datos que proporcionaron a AGS nun formato estruturado, de uso común e de lectura mecánica, para ser descargados por si mesmos ou transmitidos de AGS a outra entidade.

Ø A persoa interesada pode exercitar os seus dereitos dirixindo un correo electrónico ao enderezo rgpd@nordesgin.com.

Ø Pode presentar unha reclamación ante a Axencia de Protección de Datos, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, no enderezo postal e/ou electrónico indicado na páxina www.agpd.es

 

SEGURANZA

 

Ø Os datos serán tratados de forma confidencial e baixo o sometemento a medidas técnicas e organizativas de seguranza axeitadas para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.