Condicións de Uso

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL

AGS é a mercantil titular desta Web. Agás indicación expresa no senso contrario, a titularidade de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial dos contidos desta Web corresponde a AGS.
Todos os contidos desta Web (o que inclúe, con carácter enunciativo e non limitativo, bases de datos, imaxes, debuxos, gráficos, textos, audio, vídeo e software) son propiedade de AGS, agás se media unha indicación expresa no senso contrario, e están protexidos polas normas nacionais e internacionais de propiedade intelectual e industrial, entre outras.
Xa que logo, o seu contido non poderá ser obxecto de manipulación ningunha (modificación, copia, alteración, reprodución, transmisión, adaptación, tradución, etc.) por parte da persoa usuaria ou de terceiras persoas, quer total, quer parcialmente, sen a expresa autorización por parte de AGS.
As marcas, os rótulos, os signos distintivos e os logos de AGS que aparecen na Web son titularidade desta mercantil.

USO DO PORTAL

AGS non se fai responsable dos danos e prexuízos de tipo informático ou doutro tipo que puidese ocasionar á persoa usuaria visitante o acceso aos contidos deste sitio, por exemplo, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, malia adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para o evitar.

AGS non garante a ausencia de virus nin doutros elementos lesivos que puidesen causar danos ou alteracións no sistema informático, nos documentos electrónicos ou nos ficheiros da persoa usuaria deste sitio web. En consecuencia, a nosa organización non responde polos danos e prexuízos que tales elementos puidesen ocasionar á persoa usuaria ou a terceiras persoas.

A persoa usuaria asume a responsabilidade do uso do portal. Esta responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

No devandito rexistro a persoa usuaria será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, á persoa usuaria poderáselle proporcionar un contrasinal do que será responsable e se compromete a facer un uso dilixente e confidencial.

A persoa usuaria comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos que AGS ofrece a través do seu portal e, con carácter enunciativo e non limitativo, a non empregalos para as seguintes actuacións:

  • 1. incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública;
  • 2. difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos, que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo,
  • 3. provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de AGS, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos nin ningún outro sistema físico ou lóxico que sexa susceptible de provocar os danos anteriormente mencionados;
  • 4. tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutras persoas usuarias e modificar ou manipular as súas mensaxes.

AGS non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través das canles de participación que, se for caso, se estabelezan, e reserva o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que non resultaren axeitados para a súa publicación consonte as anteriores consideracións.
AGS reserva o dereito de denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou aos servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, á instancia propia ou dun terceiro, a aquelas persoas usuarias que incumpriren as presentes condicións xerais de uso.
AGS exercerá as accións que puideren corresponderlle en Dereito derivadas do incumprimento das presentes condicións, así como de calquera utilización indebida do seu portal.

 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Baixo ningunha circunstancia Nordés será responsable perante terceiros por calquera dano directo ou indirecto, económico, perda de clientela ou perda de ganancias, resultado do uso de http://www.nordesgin.com.

 

LIGAZÓNS A OUTROS SITIOS WEB

Caso de que a presente páxina web puidese conter vínculos ou ligazóns a outros portais ou sitios web non xestionados por Nordés, esta sociedade manifesta que non exerce control ningún sobre os devanditos sitios nin é responsable do seu contido. As ligazóns que esta web puidese conter ofreceranse, unicamente, a xeito de referencias informativas, sen ningún tipo de valoración sobre os contidos, propietarios, servizos ou produtos ofrecidos desde os mesmos. Nordés reserva o dereito de eliminar calquera ligazón en calquera momento. En todo caso, Nordés exonérase de toda responsabilidade en relación cos servizos prestados polos devanditos terceiros fronte a calquera reclamación de calquera natureza e demanda que puidese interporse en relación cos mesmos.

O estabelecemento de calquera “hiperligazón” entre unha páxina web e calquera das páxinas web do sitio web de Nordés estará sometido ás seguintes condicións: a) Baixo ningunha circunstancia Nordés será responsable dos contidos ou servizos postos á disposición do público na páxina web desde a que se realice a hiperligazón, nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas b) non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web de Nordés c) a páxina web na que se estabeleza a hiperligazón non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de estabelecemento, denominación, logotipo, slogan nin outros signos distintivos pertencentes a Nordés.