Política Xeral de Privacidade

POLÍTICA XERAL DE PRIVACIDADE

Consonte o Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 abril de 2016, esta Política de Privacidade ten por obxecto dar a coñecer o xeito no que AGS recompila, trata e protexe os datos de carácter persoal das persoas que acceden aos seus servizos ou fan uso deles.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

ATLANTIC GALICIAN SPIRITS, S.L.U. (“AGS”)
CIF-72060635. Inscrita no Rexistro Mercantil no Tomo 2150, Folio 10, folla CA 47669, inscrición 3ª.
Enderezo postal: Calle Fernán Caballero, 7; 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz.
Enderezo electrónico: info@nordesgin.com
Teléfono: 917283880

FINALIDADES DO TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS

AGS trata os datos persoais recompilados para xestionar a relación, fidelización e atención a clientes e persoas interesadas nos produtos de AGS, o que inclúe a realización de perfís vinculados ás preferencias das persoas interesadas sen que iso supoña a adopción de decisións automatizadas que xeren efectos para as persoas, así como o envío de información comercial relativa ao GRUPO OSBORNE, no que se integra a mercantil AGS.

No tocante a cada un dos servizos existentes actualmente ou os que no futuro poidan implantarse, a persoa usuaria atopará neste portal de privacidade unha política informativa específica relativa ao tratamento dos datos persoais que se lle solicitan.

PROCEDENCIA DOS DATOS

Os datos persoais recompilados proceden directamente da información fornecida polas persoas interesadas.

EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS FORNECIDOS

As persoas usuarias dos servizos da web de AGS garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais fornecidos, e comprométense a mantelos debidamente actualizados.

CONSERVACIÓN

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres sexan necesarios para atender as finalidades para as que, en cada caso, foren recompilados co obxecto de manter a relación ou o vínculo da persoa interesada con AGS e esta non solicite a súa supresión ou oposición, e conservaranse así mesmo conforme aos prazos legais de cumprimento de obrigas legalmente esixibles á mercantil.

LEXITIMACIÓN. TÍTULO LEGAL HABILITANTE PARA O USO DOS DATOS

A lexitimación para o tratamento dos datos por parte de AGS efectuarase nos termos estabelecidos polo artigo 6 do Regulamento Xeral Europeo de Protección de Datos, a cuxos efectos a persoa será informada do título ou títulos de licitude que lexitiman o tratamento da súa información persoal.

DESTINATARIOS

Durante o tratamento dos datos persoais AGS non realizará cesión ningunha destes agás ás empresas que integran o Grupo Osborne, e que se relacionan neste sitio web (Osborne Distribuidora, S.A., Bodegas Osborne, S.A., Bodegas Montecillo, S.A., Osborne Selección, S.A., S.R.C. Jabugo, S.A., Osborne Restauración S.L. e Grupo Osborne, S.A.), ou en cumprimento dunha obriga legal esixida á organización, ou previa autorización da persoa, á que se lle solicitará se for preciso.

A prestación dos distintos servizos pode requirir a utilización de comunicacións a empresas de servizos informáticos que actúan en calidade de encargados de tratamento da empresa, sometidas a condicións de confidencialidade e seguridade no tratamento dos datos, e que poden estar situadas fóra da Unión Europea ou acharse ao abeiro do acordo Estados Unidos-Unión Europea Privacy Shield ou Escudo de Privacidade. Información dispoñible en: https://www.privacyshield.gov.

DEREITOS

AGS facilita ás persoas interesadas o exercicio dos seguintes dereitos vinculados ao tratamento dos seus datos persoais:

  • Dereito a solicitaren o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitaren a súa rectificación ou supresión.
  • Dereito a solicitaren a limitación do seu tratamento.
  • Dereito a se oporen ao tratamento.
  • Dereito á portabilidade dos datos.
  • Dereito a retiraren o consentimento prestado.

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se AGS trata datos persoais que lle atinxan. As persoas interesadas poden acceder aos seus datos persoais, así como solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, se for o caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan precisos para os fins para os que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos; nese caso unicamente se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán oporse ao tratamento dos seus datos.

Neste caso, AGS deixará de tratar os datos, agás por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Se outorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, a persoa interesada ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Para iso poderá dirixir un escrito a AGS ao enderezo postal C/ Salvatierra, 6, 28034 Madrid ou enviar unha mensaxe ao enderezo electrónico rgpd@nordesgin.com.

Caso de non considerar satisfeitos os seus dereitos no concernente á protección dos seus datos persoais, pode presentar unha reclamación perante a Axencia de Protección de Datos, organismo competente, a través do seu sitio web, www.agpd.es.