Condicións de Uso

AVISO LEGAL

ATLANTIC GALICIAN SPIRITS, S.L.U. (en adiante, “AGS”), sociedade de nacionalidade española, con C.I.F. B-72.060.635 e domicilio social en rúa Fernán Caballero, 7, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz), inscrita no Rexistro Mercantil de Cádiz, Tomo 1.843, folio 101, Folla CA-34669, informa das condicións xerais (en adiante, as “Condicións Xerais”) que regulan o uso do servizo do sitio web de Internet (en adiante, o “Sitio Web”) que AGS pon gratuitamente a disposición dos usuarios de Internet.

1 – CONDICIÓNS XERAIS E A SÚA ACEPTACIÓN

A utilización do noso Sitio Web atribúe a condición de usuario deste (en adiante, o “Usuario”) e expresa a aceptación plena e sen reservas do Usuario de todas e cada unha das Condicións Xerais na versión publicada por AGS no momento en que o Usuario acceda ao noso Sitio Web. En consecuencia, o Usuario debe ler atentamente as Condicións Xerais en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o noso Sitio Web.

Así mesmo, a utilización do Servizo está sometida igualmente a todos os avisos, regulamentos de uso e instrucións postos en coñecemento do Usuario por AGS que completan o previsto nestas Condicións Xerais en cuanto non se opoñan a elas.

AGS resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao seu Sitio Web, en calquera momento e sen necesidade de preaviso a aqueles Usuarios que incumpran estas Condicións Xerais ou as Condicións Particulares que resulten de aplicación.

2 – CONDICIÓNS DE ACCESO AO SITIO WEB

O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. A devandita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos; a tal efecto, no devandito rexistro a persoa usuaria será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, á persoa usuaria poderáselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial desta.

 3 – DECLARACIÓNS E USO RELACIONADO CO SITIO WEB

3.1. – Declaracións de AGS e limitación de responsabilidade

AGS non se fai responsable dos danos e prexuízos de tipo informático ou de outro tipo que puidese ocasionar á persoa usuaria visitante o acceso aos contidos deste sitio, como por exemplo a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal e continuidade do funcionamento do sitio web e/ou os seus servizos, ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo. Sen prexuízo diso, e cando sexa razoablemente posible, AGS advertirá previamente as interrupcións no funcionamento do noso Sitio Web e dos Servizos.

AGS non garante a ausencia de virus ou outros elementos lesivos que puidesen causar danos ou alteracións no sistema informático, nos documentos electrónicos ou nos ficheiros da persoa usuaria deste Sitio Web. En consecuencia, a nosa organización non responde polos danos e prexuízos que tales elementos puidesen ocasionar á persoa usuaria ou a terceiras persoas.

3.2. – Compromiso do usuario

O Usuario obrígase a usar o Sitio Web de forma dilixente, correcta e lícita e, en particular, comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que AGS ofrece a través do seu portal e, con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para as seguintes actuacións:

  • Suprimir, eludir ou manipular o “copyright”, marcas e demais datos identificadores dos dereitos de AGS ou dos seus titulares incorporados aos contidos e/ou produtos comercializados desde o noso Sitio Web, así como os dispositivos técnicos de protección, as pegadas dixitais ou calquera mecanismo de información que poidan conter.
  • Empregar os contidos e, en particular, la información de calquera clase obtida a través do noso Sitio Web para remitir publicidade, comunicacións con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitados dirixidos a unha pluralidade de persoas.
  • Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.
  • En xeral, utilizar os contidos de forma, con fins ou efectos contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública. Especificamente, incorrer en actividades entre as que poden mencionarse, con carácter enunciativo e non limitativo, difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos, que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou á infancia, a orde ou a seguranza pública o que, ao seu xuízo, non resultaran adecuados para a súa publicación.
  • Provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de AGS dos seus fornecedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico que sexa susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados
  • Intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico de outros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

AGS non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través das canles de participación que, no seu caso, se establezan, reservándose o dereito de retirar todos aqueles comentarios y aportacións que non resultasen axeitados para a súa publicación conforme ás anteriores consideracións.

AGS resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes condicións xerais de uso.

AGS exercerá as accións que poidan corresponderlle en Dereito derivadas do incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal.

3.3. – Uso dos contidos do sitio web desde a perspectiva da propiedade intelectual

AGS é a sociedade titular desta Web. Así mesmo, e excepto indicación expresa en contrario, a titularidade de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial dos contidos de esta Web corresponde a AGS, contidos que inclúen, con carácter enunciativo e non limitativo, bases de datos, marcas, rótulos, logos, imaxes, debuxos, gráficos, textos, fotografías, signos distintivos, código html, audio, vídeo, creacións musicais, sons, imaxe e software) e, en xeral, todas as creacións expresadas por calquera medio ou soporte, tanxible ou intanxible, actualmente coñecido ou que se invente no futuro, estando protexidos polas normas nacionais e internacionais de propiedade intelectual e industrial, entre outras.

Por tanto, o seu contido non poderá ser obxecto de ningunha manipulación (modificación, copia, alteración, reprodución, transmisión, adaptación, tradución ou calquera outra manipulación) por parte da persoa usuaria ou de terceiras persoas, xa sexa total ou parcialmente, sen a expresa autorización por parte de AGS.

A prestación dos servizos e publicación dos contidos a través do sitio non implicará en ningún caso a cesión, renuncia ou transmisión, total o parcial, da titularidade dos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Ningunha parte deste sitio web pode ser reproducido, distribuído, transmitido, copiado, comunicado publicamente, transformando, en todo ou en parte, mediante ningún sistema ou método manual, electrónico ou mecánico (incluíndo o fotocopiado, gravación ou calquera sistema de recuperación e almacenamento de información) a través de calquera soporte actualmente coñecido ou que se invente no futuro.

AGS non concede ningunha licenza ou autorización de uso de ningunha clase sobre os seus dereitos de propiedade industrial e intelectual ou sobre calquera outra propiedade ou dereito relacionado co Sitio Web.

O usuario non poderá realizar un uso ou utilización dos servizos e contidos existentes na páxina que non sexa exclusivamente persoal, salvo das excepcións determinadas nas presentes condicións particulares que, no seu caso, AGS establecese para regular o uso dun determinado servizo e/ou contido ofrecido a través do sitio web.

Se a actuación ou omisión culpable ou neglixente directa ou indirectamente imputable ao usuario do sitio web que orixine a infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial de AGS, exista ou non beneficio para el, orixinase a AGS danos, perdas, obrigacións solidarias, gastos de calquera natureza, sancións, medidas coercitivas, multas e outras cantidades xurdidas ou derivadas de calquera reclamación, demanda, acción, preito ou procedemento, sexa civil, penal o administrativo, OSBORNE terá dereito a dirixirse contra o usuario por todos os medios legais ao seu alcance e reclamar calquera cantidade indemnizatoria, incluíndo, a título enunciativo e non limitativo, danos morais e imaxe, dano emerxente e lucro cesante, costes publicitarios ou de calquera outra índole que puidesen resultar para a súa reparación, importes de sanciones o sentencias condenatorias, el de los intereses de demora, el coste de la financiación de ambas cantidades que pudiera resultar para la parte contraria, las costas xudiciais e o importe da defensa en calquera proceso no que puidese resultar demandada polas causas anteriormente expostas, polos danos y prexuízos ocasionados por razón da súa actuación ou omisión, sen prexuízo de exercer calquera outras accións que en dereito lle corresponda.

3.4. Procedemento en caso de violación de dereitos de propiedade intelectual

No caso de que calquera Usuario ou un terceiro consideren que calquera dos contidos foi introducido no Sitio Web con violación dos seus dereitos de propiedade intelectual deberá enviar unha notificación a AGS con indicación completa e precisa dos seus datos e dos dereitos de propiedade intelectual supostamente infrinxidos, así como o Sitio Web.

3.5. Permisividade de ligazóns e hiperligazóns e limitación de responsabilidade con webs de terceiros

AGS non será responsable directa nin subsidiariamente dos enlaces, tales como ligazóns, banners ou botóns, que posibiliten, a través do Sitio Web, que usuario acceda a sitios web, prestacións e servizos ofrecidos por terceiros que non pertencen nin se atopan baixo control de AGS, e non será responsable da información contida neles nin de calquera efecto que puidese derivarse da devandita información.

4 – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

En cumprimento do que dispón o Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 abril de 2016, AGS infórmalle que os datos de carácter persoal debidamente proporcionados por vostede serán recollidos en ficheiros que son responsabilidade de AGS. Pódese acceder á información adicional sobre o tratamento dos seus datos persoais na seguinte hiperligazon https://nordesgin.com/gl/politica-xeral-de-privacidade .

5 – LEI APLICABLE E XURISDICIÓN.

Esta Web foi creada de conformidade coa legalidade e os códigos de práctica publicitaria existentes en España, resultando polo tanto de aplicación a lei española.

AGS e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro, sométense ao dos Xulgados e Tribunais da cidade de Madrid para calquera controversia que puidese derivarse da prestación dos servizos obxecto destas Condicións Xerais.